Garantiebepaling

 • AccuFix staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat AccuFix er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan AccuFix te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Verzendkosten is voor rekening van klant en vergoedingen door ondernemer aan klant is uitgesloten. Indien de accu niet goed functioneert binnen de garantieperiode dient dit binnen 4 weken schriftelijk te worden gemeld.
 • AccuFix is niet aansprakelijk voor vervangend vervoer indien een product ter reparatie/garantie wordt aangeboden. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding doordat klant ten tijden van reparatie geen product heeft.
 • AccuFix is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • Bij een fietsaccu revisie heeft de klant 12 maanden garantie (*) op het nieuw geplaatste cellenpakket en indien van toepassing op de nieuwe elektronische printplaat (bms) vanaf factuurdatum.
 • Elk defect aan het door ons geplaatste cellenpakket en indien van toepassing de nieuwe elektronische printplaat (bms) wordt door ondernemer verholpen.
 • * De garantie geldt niet in de volgende gevallen:
  1. Indien de klant de geleverde producten zelf heeft geopend, gerepareerd, bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
  2. Indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van AccuFix en/of op de verpakking behandeld zijn.
  3. Op een hergebruikte elektronische printplaat (bms), ook niet als deze voor aanvang van de reparatie / revisie nog wel wat deed. U heeft wel garantie als de elektronische printplaat (bms) door ondernemer nieuw is geplaatst. Er kan geen beroep worden gedaan op ondernemer indien de elektronische printplaat niet of niet meer werkt, ondernemer is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid m.b.t. de Elektronische printplaat (bms).
  4. Op diepte ontlading, dit wil zeggen dat de accu niet opgeladen is door de klant en daardoor het cellenpakket zover in voltage en capaciteit is terug gelopen dat deze schade heeft opgelopen en niet meer oplaadt. In zo’n geval zijn alle kosten voor reparatie voor klant. Diepte ontlading is al mogelijk na 2-4 maanden, de accu dient namelijk maandelijks opgeladen te worden.
  5. AccuFix kan niet aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van beschadiging die is ontstaan door vocht of water. De zorgvuldige montage van de fietsaccu zorgt ervoor dat de accu goed is afgesloten, zodat deze spatwaterdicht is. Veel accu’s zijn af fabriek slecht bestendig tegen regen. Als toch blijkt dat de accu defect is geraakt door vocht en het niet op montagefouten van AccuFix is aan te merken, vervalt de garantie.